Tro lai trang truoc

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG TRỰC TUYẾN

Áp dụng từ ngày: 30/10/2017

 

Những Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này chi phối việc bạn truy cập vào những website được kiểm soát bởi Công ty Cổ Phần Hoá – Dược Phẩm MEKOPHAR, kể cả những chi nhánh, công ty con và Ngân hàng Tế Bào Gốc MEKOSTEM (dưới đây được tham chiếu chung là "MEKOPHAR"), liên kết đến Những Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này (dưới đây được tham chiếu chung là "các website MEKOPHAR "). Những Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này không áp dụng cho những website MEKOPHAR không liên kết với Những Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này, hoặc những website bên thứ ba mà các website MEKOPHAR có thể liên kết đến. Việc bạn sử dụng các website MEKOPHAR tùy thuộc Những Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này và Chính sách bảo mật.

 

Không làm tổn hại đến các quyền của bạn theo luật pháp hiện hành, MEKOPHAR có quyền điều chỉnh Những Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này để phản ánh những tiến bộ công nghệ, thay đổi pháp lý và luật định và những tập quán kinh doanh tốt. Nếu MEKOPHAR thay đổi Những Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này thì một phiên bản cập nhật của Những Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này sẽ phản ánh những thay đổi đó và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi như vậy bằng cách cập nhật ngày hiệu lực ở phía trên Những Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng các website MEKOPHAR, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý chịu sự ràng buộc của phiên bản hiện tại của Những Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này mà bạn có thể nhìn thấy khi truy cập vào các website MEKOPHAR. Nếu bạn không đồng ý với Những Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này hoặc không hài lòng với các website MEKOPHAR, giải pháp duy nhất của bạn là ngừng sử dụng website MEKOPHAR này.

 

CÁC MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng:

 

a. Tuy chúng tôi nỗ lực cung cấp trên các website MEKOPHAR những phát triển mới nhất liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cũng như những thông tin khác về MEKOPHAR nhưng chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, hiệu quả và sự phù hợp của bất kỳ thông tin nào chứa trong các website MEKOPHAR. Mỗi người tự chịu đầy đủ trách nhiệm và mọi rủi ro phát sinh từ việc sử dụng các website MEKOPHAR. Thông tin được trình bày "GIỮ NGUYÊN" và có thể bao gồm những sự không chính xác về mặt công nghệ hoặc những lỗi in ấn. MEKOPHAR có quyền bổ sung, xóa hoặc thay đổi thông tin chứa trong các website MEKOPHAR vào bất kỳ lúc nào mà không cần phải thông báo trước.

 

b. MEKOPHAR không tuyên bố hoặc đảm bảo dưới bất kỳ hình thức hoặc bản chất nào liên quan đến những thông tin hoặc nội dung được đăng tải trên các website MEKOPHAR. MEKOPHAR miễn trừ mọi tuyên bố và đảm bảo, cho dù một cách rõ ràng hoặc hàm ý, được tạo ra bởi luật pháp, hợp đồng hoặc bằng một cách khác, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi bất kỳ bảo đảm về tính thương mại, sự phù hợp cho một mục đích sử dụng cụ thể, quyền hoặc sự không vi phạm. Trong mọi trường hợp, MEKOPHAR sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại thuộc bất kỳ loại hoặc bản chất nào, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt (kể cả mất lợi nhuận), mang tính hậu quả hoặc ngẫu nhiên phát sinh từ hoặc liên quan đến việc tồn tại hoặc sử dụng các website MEKOPHAR, và/hoặc thông tin hoặc nội dung được đăng tải trên các website MEKOPHAR cho dù MEKOPHAR có được thông báo về trách nhiệm của những thiệt hại này hay không.

 

c. MEKOPHAR không chịu trách nhiệm và không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào về tính chính xác, hiệu quả, tính chất kịp thời và tính phù hợp của bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào nhận được từ các bên thứ ba, kể cả bất kỳ siêu liên kết nào dẫn đến hoặc từ các website của bên thứ ba. Trừ khi được quy định khác trên các website MEKOPHAR, MEKOPHAR sẽ không chỉnh sửa, kiểm duyệt hoặc kiểm soát bất kỳ nội dung nào được bên thứ ba cung cấp trên bất kỳ bản tin, phòng chat hoặc các diễn đàn tương tự được đăng tải trên các website MEKOPHAR. Do vậy những thông tin này nên được xem như thông tin đáng nghi ngờ và không được MEKOPHAR phê duyệt.

 

d. Các website MEKOPHAR có thể chứa những tuyên bố mang tính dự đoán thể hiện kỳ vọng hiện tại của MEKOPHAR về các sự kiện và phát triển kinh doanh tương lai. Những tuyên bố mang tính dự đoán này liên quan đến những rủi ro và tính không chắc chắn. Những phát triển hoặc kết quả thực sự có thể khác biệt đáng kể so với những gì được dự kiến và tùy thuộc một số yếu tố bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, sự thành công của các chương trình nghiên cứu hiện tại, kết quả của những thử nghiệm lâm sàng đang diễn ra hoặc tương lai, quá trình thương mại hóa sản phẩm, các chấp thuận theo luật định của các dược phẩm, hiệu lực và sự thực thi các bằng sáng chế, tính ổn định của các mối quan hệ thương mại và những điều kiện kinh tế chung. MEKOPHAR dự định cập nhật các website MEKOPHAR trên cơ sở định kỳ nhưng không có nghĩa vụ phải cập nhật bất kỳ nội dung nào.

 

VIỆC SỬ DỤNG CỦA BẠN

Bạn hiểu, thừa nhận và đồng ý những điều sau:

 

a. Bằng cách sử dụng các website MEKOPHAR, bạn đồng ý không làm gián đoạn hoặc can thiệp vào thông tin điện tử của chúng tôi được đăng tải trên các website MEKOPHAR hoặc bất kỳ máy chủ nào của chúng tôi. Bạn cũng đồng ý không cố gắng làm tổn hại bất kỳ tính năng bảo mật nào của các website MEKOPHAR và tuân thủ mọi luật lệ, quy tắc và quy định hiện hành và quốc tế.

 

b. Bạn trao cho MEKOPHAR quyền sử dụng mọi nội dung bạn đã tải lên hoặc chuyển cho các website MEKOPHAR, tùy thuộc Những Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này và Chính sách bảo mật của MEKOPHAR theo bất kỳ cách thức nào được MEKOPHAR chọn, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi sao chép, hiển thị, thực thi hoặc xuất bản dưới bất kỳ dạng thức nào, thay đổi, tích hợp vào các tài liệu khác hoặc tạo ra một tác phẩm phái sinh dựa trên các nội dung đó. Trong chừng mực được luật pháp hiện hành cho phép, bạn khước từ bất kỳ quyền tinh thần nào mà bạn có thể có đối với nội dung bạn đã tải lên hoặc chuyển cho các website MEKOPHAR (nếu có).

 

c. Trừ trường hợp được MEKOPHAR nêu rõ và thỏa thuận trước, không có mối quan hệ bảo mật nào được thiết lập trong trường hợp bất kỳ người sử dụng website MEKOPHAR nào thực hiện bất kỳ giao tiếp bằng lời nói, văn bản hoặc điện tử nào đối với MEKOPHAR (như các ý kiến phản hồi, câu hỏi, bình luận, đề nghị, ý tưởng v.v…). Nếu bất kỳ website MEKOPHAR nào yêu cầu hoặc đề nghị những thông tin này được cung cấp và những thông tin này chứa các thông tin nhận diện cá nhân (ví dụ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email) thì MEKOPHAR sẽ nhận, sử dụng và duy trì thông tin này theo một cách thức phù hợp với Chính sách bảo mật của chúng tôi. Ngoài ra, những thông tin này và bất kỳ thông tin nào khác được đệ trình cũng đều được xem như không bảo mật và MEKOPHAR được tự do tái tạo, xuất bản hoặc sử dụng những thông tin này vào bất kỳ mục đích nào, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, nghiên cứu, phát triển, sản xuất, sử dụng hoặc bán sản phẩm chứa những thông tin này. Người gửi bất kỳ thông tin nào cho MEKOPHAR hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông tin, bao gồm tính xác thực và chính xác và việc không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu hoặc riêng tư của bất kỳ người nào khác.

 

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Các thông tin, tài liệu, hình ảnh và đồ thị liên quan được xuất bản trong các website MEKOPHAR ("Thông Tin") là tài sản riêng của MEKOPHAR, trừ trường hợp thông tin được các nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp theo hợp đồng với MEKOPHAR. Việc cho phép sử dụng Thông Tin được trao, với điều kiện là:

 

1. Thông báo bản quyền nêu trên xuất hiện trên mọi bản sao;

 

2. Việc sử dụng Thông Tin chỉ nhằm mục đích thông tin, phi thương mại hoặc cá nhân;

 

3. Thông Tin không được sửa đổi theo bất kỳ cách thức nào; và

 

4. Không được sử dụng các đồ họa sẵn có từ các website MEKOPHAR tách biệt với văn bản kèm theo.

 

MEKOPHAR không chịu trách nhiệm về các nội dung được các nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp và bạn bị cấm phân phát những tài liệu này nếu không được sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền những tài liệu này. Trừ trường hợp được cho phép nêu trên, không có giấy phép hoặc quyền nào, rõ ràng hoặc ngầm định, được trao cho bất kỳ người nào theo bất kỳ bằng phát minh, nhãn hiệu thương mại hoặc quyền sở hữu của MEKOPHAR.

 

Không được sử dụng bất kỳ nhãn hiệu thương mại, tên thương mại và các sản phẩm của MEKOPHAR trong các website MEKOPHAR nếu không được sự cho phép trước bằng văn bản của MEKOPHAR, trừ trường hợp để nhận diện sản phẩm hoặc các dịch vụ của công ty.

 

TÍNH RIÊNG TƯ VÀ BẢO MẬT

MEKOPHAR cam kết bảo vệ tính riêng tư trực tuyến của bạn. Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của tính riêng tư đối với các khách hàng và người truy cập vào các website MEKOPHAR. Việc chúng tôi sử dụng các thông tin nhận diện cá nhân chịu sự chi phối của Chính sách bảo mật của chúng tôi và bằng cách truy cập vào các website MEKOPHAR, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của Chính sách bảo mật đó.

 

Bạn công nhận và đồng ý rằng khi đệ trình thông tin có thể nhận diện cá nhân của bạn lên các website MEKOPHAR, tuy MEKOPHAR có những sự bảo vệ sẵn có để ngăn chặn bất kỳ sự truy cập hoặc can thiệp trái phép nào nhưng không có sự bảo đảm tuyệt đối về bảo mật. Trong trường hợp xảy ra sự can thiệp hoặc truy cập trái phép bất chấp những nỗ lực của chúng tôi, MEKOPHAR sẽ không chịu trách nhiệm về sự can thiệp hoặc truy cập trái phép này hoặc bất kỳ các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc mang tính hậu quả (kể cả mất lợi nhuận) xảy ra cho khách hàng hoặc người sử dụng ngay cả khi MEKOPHAR đã được thông báo trước về khả năng xảy ra những thiệt hại này. MEKOPHAR không bảo đảm, cho dù một cách rõ ràng hoặc ngầm định, rằng thông tin được bất kỳ khách hàng nào cung cấp sẽ không bị can thiệp hoặc truy cập trái phép và không cung cấp bất kỳ bảo đảm ngầm định nào về tính thương mại và sự phù hợp cho một mục đích sử dụng cụ thể. Mỗi khách hàng chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu riêng của mình.

 

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

MEKOPHAR không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những tài liệu, thông tin và các ý kiến được cung cấp, đăng tải hoặc sẵn có thông qua các website MEKOPHAR. Việc dựa vào những tài liệu, thông tin và ý kiến này hoàn toàn là rủi ro của bạn. MEKOPHAR khước từ bất kỳ trách nhiệm nào đối với thương tật hoặc những thiệt hại nảy sinh từ việc sử dụng các website MEKOPHAR hoặc các nội dung chứa trong các website này.

 

Các website MEKOPHAR, nội dung website và các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp hoặc sẵn có thông qua các website MEKOPHAR được cung cấp trên cơ sở "giữ nguyên" và "như những gì sẵn có" với mọi sai sót. Trong mọi trường hợp, MEKOPHAR hoặc các nhà cung cấp hoặc các giám đốc, nhân viên hoặc đại lý của họ (dưới đây gọi là "Các Bên MEKOPHAR") sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại thuộc bất kỳ loại nào, theo bất kỳ lý thuyết pháp lý nào, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng các website MEKOPHAR, nội dung website, bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua các website MEKOPHAR hoặc bất kỳ website được liên kết nào, bao gồm bất kỳ thiệt hại đặc biệt, gián tiếp, mang tính trừng phạt, ngẫu nhiên, tiêu biểu hoặc mang tính hậu quả nào, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, thương tật cá nhân, mất lợi nhuận hoặc thiệt hại phát sinh từ việc trì hoãn, gián đoạn dịch vụ, virút, xóa file hoặc các giao tiếp điện tử, hoặc các lỗi, sai sót hoặc những sự không chính xác khác trong các website MEKOPHAR hoặc nội dung website, bất kể có sự sơ suất của MEKOPHAR hay không và bất kể MEKOPHAR có được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại này hay không.

 

Vui lòng lưu ý rằng những thông báo pháp lý, miễn trừ trách nhiệm và các điều khoản và điều khoản bổ sung khác có thể áp dụng cho các website MEKOPHAR.

 

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Bạn đồng ý rằng Những Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này và Chính sách bảo mật mô tả toàn bộ thỏa thuận giữa chúng ta về chủ đề này. Các website MEKOPHAR được tạo ra và điều hành theo luật pháp Việt Nam. Nếu một tòa án có thẩm quyền xét xử tìm thấy bất kỳ điều khoản nào trong Những Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này là vô hiệu hoặc không thể thực thi thì bạn đồng ý rằng những điều khoản khác trong Những Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.

 

Ban quản trị Website MEKOPHAR.